Gebruiksvoorwaarden

Laatste versie 26 oktober 2016.

Op 28 oktober 2016 heeft Digitopia NV, de website www.citie.be en de Mobiele Applicatie “Citie” en alle daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, data en contracten overgedragen aan een nieuw opgerichte vennootschap, CITIE NV.

De website www.citie.be en de Mobiele Applicatie “Citie” zijn eigendom van en worden beheerd door CITIE, naamloze vennootschap, opgericht in overeenstemming met Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 453, 2110 Wijnegem en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) (hierna “wij” of “ons” genoemd).

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.citie.be (hierna genoemd “Website”), de Citie-kaart (hierna genoemd “Kaart”) en van de mobiele applicatie “Citie” (hierna genoemd “App”) of de dienstverlening aangeboden via de Website en/of App.

Door het gebruik van de Website, de Kaart en/of App of door het aanmaken van een gebruikersaccount gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en verklaart u deze strikt en te allen tijde te zullen naleven.

Wij kunnen deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd updaten en/of wijzigen. U wordt op de hoogte gebracht van zodra wij deze gebruikersvoorwaarden updaten en/of wijzigen. U zal gevraagd worden om de aangepaste gebruikersvoorwaarden te herlezen en gevraagd worden om vervolgens de meest recente versie van deze gebruikersvoorwaarden opnieuw te aanvaarden.

Wij houden ons het recht voor om de inhoud van de Website, de Kaart en/of App te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

www.citie.be is een website en “Citie” is een App waar de gebruiker op een innovatieve manier praktische middelen gegeven worden om de stad te ontdekken alsook om parkinginfo, handelaarsinfo, stadsevenementen, cadeaus, etc. te verschaffen.

1. Aanmaak en gebruik Citie-account

Op het moment van uw inschrijving wordt U gevraagd om te bevestigen u dat u kennis heeft genomen van het privacybeleid van de Website, de Kaart en App dat u hier http://www.citie.be/privacy/apps/1.0 vindt en dat u daarmee akkoord gaat.

De Website en/of App is in principe enkel toegankelijk voor meerderjarige gebruikers. Minderjarige gebruikers vanaf de leeftijd van 16 jaar mogen enkel gebruik maken van de Website en/of App indien zij hiervoor de toestemming van hun ouders of wettelijke voogd hebben en enkel voor die zaken waarvan kan gesteld worden dat het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk of aanvaardbaar is dat een minderjarige gebruiker vanaf de leeftijd van 16 jaar zulke handelingen zou stellen. Minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, dienen geen gebruik te maken van de Website en/of App. Indien u een minderjarige bent die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, verzoeken wij u uw gebruik van de Website en/of App te beëindigen.

Om gebruik te kunnen maken van de Website, de Kaart en/of App, dient u als gebruiker een account aan te maken.

Teneinde een account te kunnen registreren en activeren, is de volgende persoonlijke informatie van u vereist:

  • Naam en voornaam;
  • Wettelijke woonplaats;
  • E-mailadres.

U verbindt zich ertoe accurate, volledige en recente informatie op te nemen in uw account. Indien uw account geen accurate, volledige en recente informatie weergeeft, kan uw account voor de toegang en het gebruik van de Website en/of App worden beëindigd door ons. U bent als gebruiker verantwoordelijk voor alle verrichtingen met uw account. Slechts 1 (één) account is toegelaten per gebruiker.

U krijgt als gebruiker toegang tot de Website en/of App door middel van een paswoord en log-in. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het beschermen van uw paswoord en log-in gegevens. U bent verplicht uw paswoord en log-in gegevens strikt vertrouwelijk te houden. Ieder gebruik van uw paswoord en de log-in geschiedt onder uw volledige verantwoordelijkheid. Indien uw paswoord en/of de log-in gestolen of frauduleus aangewend worden/wordt, dient u ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. U zal alle nodige maatregelen nemen om diefstal of frauduleus gebruik binnen de kortste tijd te kunnen vaststellen.

Middels de Kaart, de App en/of de Website heeft U de mogelijkheid om bij deelnemende handelaars, of openbare diensten bij de aankoop/afname van producten of diensten getrouwheidspunten te sparen (hierna genoemd “Citie Coins”). Een deelnemende handelaar of openbare dienst kan u bij aankoop/afname van een product of dienst één Citie Coin per dag aanbieden. U kan de ontvangen Citie Coins omruilen tegen een voordeel in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van de geldende aanbieding.

Een Citie Coin heeft geen minimum geldende tegenwaarde. Het voordeel verbonden aan een Citie Coin is vrij te bepalen door Citie in het kader van een aanbieding en wordt aangeleverd door derde partijen (met name de deelnemende handelaars en/of openbare besturen) en de verstrekte informatie valt dan ook onder hun uitsluitende bevoegdheid.

Het is niet toegestaan om Citie Coins over te dragen aan derden, te verhandelen en/of commercialiseren. De voordelen verbonden aan de Citie Coins kan u raadplegen in de App en op de Website.

Wij bieden u tal van functionaliteiten zoals locatie en openingstijden van winkels, een klantenkaart, de mogelijkheid om dag acties of het gebruik van webshops bij tal van handelaars te raadplegen. Zulke informatie wordt aangeleverd door de betrokken handelaar en de verstrekte informatie valt dan ook uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid.

2. Misbruik van de Website, de Kaart en/of App

Zoals reeds aangegeven gelden er specifieke gedrags- en gebruiksregels voor de Website, de Kaart en/of App. Indien u bij het gebruik van de Website en/of App deze regels (of enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving) niet naleeft, behouden wij ons het recht voor om u te verwijderen uit ons gebruikersbestand (zonder terugbetaling van enige eventueel betaalde bedragen) alsook om uw account te blokkeren, schorsen of verwijderen of desgevallend uw persoonsgegevens te verstrekken aan een overheidsinstantie (bijvoorbeeld politiediensten). Alle Citie Coins gelinkt aan uw account zullen verloren gaan en u zal geen toegang meer hebben tot de Citie-diensten.

U mag bij het gebruik van uw account van de Website en/of App geen overlast, hinder, ongemak of schade toebrengen. U zal bij het gebruik van uw account geen zaken doen die indruisen tegen de goede zeden of openbare orde.

Wanneer u misbruik van de Website en/of App door een gebruiker vaststelt, kan u te allen tijde contact opnemen met ons via info@citie.be

3. Vrijwaring

U zal ons als gebruiker vrijwaren tegen iedere vordering die door een derde zou worden ingesteld tegen ons op basis van verkeerde informatie die door u als gebruiker zou worden verstrekt door middel van onze Website en/of App en het gebruik ervan (met inbegrip van links naar andere websites).

Het gebruik van deze Website en/of App is slechts mogelijk met een wachtwoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord en voor elk gebruik dat met zijn wachtwoord gemaakt wordt van de Citie-diensten. .

Elk misbruik door u als gebruiker van deze Website en/of App kan aanleiding geven tot het beëindigen van uw recht op toegang tot de Citie-diensten, onverminderd ons recht op een gepaste schadevergoeding.

U zal als gebruiker van deze Website, de Kaart en/of App ons uitdrukkelijk vrijwaren voor enige aanspraak door derden voor schade (in de meest ruime zin) die zou voortvloeien uit het gebruik van onze Website, de Kaart en/of App (in de meest ruime zin).

4. Netwerk

U bent als gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het communicatienetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Website en App. U draagt hiervoor zelf alle kosten. Verder bent u als gebruiker verantwoordelijk voor het aanschaffen van compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Website en/of App.

De Website en/of App wordt ter beschikking gesteld aan u “as is”, en kan onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie. Wij zullen ons naar best vermogen inzetten, opdat het gebruik van de Website en/of App 24u per dag en 7 dagen in de week mogelijk is. Daarentegen kan de toegang tot de Website en/of App te allen tijde onderbroken worden voor onderhoud, aanpassing, beveiliging of een andere reden.

Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor storingen in het dataverkeer, te wijten aan de infrastructuur van de telecomoperator en/of serviceprovider. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor storingen die te wijten zijn aan de door u gebruikte software, hardware, apparaten of andere oorzaken die ons vreemd zijn.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De Website en/of App en alle verbonden diensten, rechten, contracten zijn en blijven de eigendom van ons of onze licentiegevers.

Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht op werken die gecreëerd zijn door ons, onze werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden (inclusief de Website en App die toegang geven tot de website en/of de App en de inhoud daarop weergegeven, en enige andere technologie, vaardigheden, knowhow en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van ons en/of onze licentiegevers, al naargelang het geval.

Het gebruik en/of registratie van/op de Website en/of App houdt geen enkele overdracht van enig intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht in. Het is u dan ook uitdrukkelijk verboden om de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met de Website en App zelf te reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licenties verlenen, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door ons.

6. Beperking aansprakelijkheid - klachtenregeling

Wij trachten de Website en de App zo goed mogelijk te beheren (o.m. inzake veiligheid), doch kunnen wij niet garanderen dat deze steeds zal functioneren. Indien u bepaalde klachten over de Website en/of App of het functioneren ervan heeft, kan u te allen tijde contact opnemen met ons via info@citie.be. Wij streven ernaar uw klachten binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Wij sluiten voor zover wettelijk mogelijk en toegestaan alle aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade die u als gebruiker of bezoeker van de Website, de Kaart en/of App zou kunnen lijden door het gebruik van deze Website, de Kaart en/of App of het gebruik van onze diensten, alles steeds in de meest ruime zin.

Indien wij toch aansprakelijk zouden zijn, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 500 EUR.

7. Privacy

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als gebruiker van onze Website en/of App in overeenstemming met ons Privacybeleid (http://www.citie.be/nl/privacy-policy).

8. Varia

Indien wij een bepaling in de gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit (de geldigheid van) de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverlet. Partijen verbinden er zich toe om in de mate van wat wettelijk mogelijk is, de nietige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen en keuzes van de gebruiksvoorwaarden.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om onze rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de Website en/of App aangeboden diensten over te dragen aan een van onze groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze gebruikersvoorwaarden vormen de volledige contractuele relatie tussen uzelf en ons. Deze contractuele relatie wordt volledig beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of enig gebruik van de Website, de Kaart en/of App zullen exclusief worden beslecht door de rechtbanken te Antwerpen (afdeling Antwerpen). Indien u handelt als consument (dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), heeft u het recht om binnen een maand nadat wij ons schriftelijk jegens u op deze bepaling heeft beroepen, ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechtbank die op grond van de wet bevoegd zou zijn.